24. februar 2014
Andelsboliger – revisionspligt og omfanget af revisionen
Krav til oplysninger i andelsboligers årsregnskab

Ministeriet for by, bolig og landdistrikter fastsatte yderligere krav til oplysninger i andelsboligers årsregnskab i bekendtgørelse nr. 1539 af 16. december 2013

En række oplysninger til gavn for potentielle købere af en andelsbolig kræves nu medtaget i andelsboligforeningernes årsregnskab. Focus IT orienterede om kravene den 27. januar 2014 - se dem her.
Efterfølgende har revisorer drøftet om disse oplysninger er omfattet af revisorernes erklæring på andelsboligforeningens årsregnskab?
Erhvervsstyrelsen har den 18. februar 2014 offentliggjort en ny regnskabsvejledning for andelsboliger. Heri er medtaget et "illustrativt" eksempel på en revisionspåtegning.

Hvilke regler er retningsgivende?
Udgangspunktet er et årsregnskab efter årsregnskabslovens regler for klasse A samt nogle ekstra notekrav fra loven om andelsboliger. Ingen af disse regler fordrer revisionspligt, som jf. årsregnskabslovens § 135 alene gælder for regnskabsklasserne B - D. Det afgørende må derfor være den enkelte andelsboligforenings vedægter og de krav, som her fremgår til revisors erklæring.

Revisor skal naturligvis overholde revisorloven med tilhørende bekendtgørelser og standarder i forhold til den erklæring, som andelsboligforeningen ønsker.

Vedtægterne indeholder typisk en bestemmelse om, at årsrapporten skal revideres. Ældre vedtægter indeholder nok ordet årsregnskab og ikke årsrapport.

De yderligere oplysninger er - nok - omfattet
Det er et krav, at oplysningerne indarbejdes i årsregnskabet og da det ifølge vedtægterne skal revideres, må det følgelig være et krav, at oplysningerne også underkastes revision. Vedtægternes formulering kan betyde, at oplysningerne ikke er omfattet af revisionen, men det vil efter min opfattelse kræve en bemærkning herom i vedtægterne.

Reglerne gælder analogt for øvrige revisorerklæringer med den grad af sikkerhed, som erklæringen indeholder.

Ændringen i den nævnte bekendtgørelse kommer næppe ind under kategorien administrative lettelser.

Carsten Rosenvinge
Partner, faglig chef og registreret revisor