4. juli 2013
Udvidet gennemgang – signalforvirring
Uenighed om rækkeviden af ny erklæringsstandard

Mindre virksomheder, der kan fravælge revision, har fremover mulighed for at vælge en revisorerklæring om udvidet gennemgang. Erhvervsstyrelsen og FSR - danske revisorer har i samarbejdet udarbejdet grundlaget for Erhvervsstyrelsens nye erklæringsstandard om udvidet gennemgang.

Udvidet gennemgang var temaet for Revision og Regnskabsvæsen nr. 6, juni 2013. Det fremgår af artiklen fra Erhvervsstyrelsen, skrevet af chefkonsulent og statsautoriseret revisor Mette Gydemand, at virksomheder, der aflægger regnskab efter årsregnskabslovens klasse A, kan vælge at lade revisor udføre og afgive en erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet.

I samme blad skriver statsautoriseret revisor Anders Bisgaard, formodentligt på vegne af revisionsudvalget i FSR - danske revisorer, at standarden alene kan anvendes på virksomheder, der aflægger regnskab efter klasse B i årsregnskabsloven.

Signalforvirring

Uenigheden sender et klart forkert signal - ikke alene til revisorerne men også til brugerne af revisors erklæringer. Erklæringen kan jf. standardens punkt 5, anvendes på årsregnskaber, som omfattes af beslutninger på ordinære generalforsamlinger, der afholdes den 1. januar 2013 eller senere. Ikrafttrædelsesbestemmelsen tyder på, at Anders Bisgaard har ret. Det er vel stort set kun foreninger (fx andelsboligforeninger), der både holder generalforsamlinger og aflægger regnskab efter klasse A.

Hvorfor er der tvivl?

Erklæringsstandarden tager i stk. 1 og 2 udgangspunkt i virksomheder, der efter årsregnskabslovens § 135, stk. 1 2 punktum, vælger at få foretaget en udvidet gennemgang af årsregnskabet frem for en revision.

Den citerede bestemmelse har følgende formulering:

En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan vælge at lade revisionen efter 1. pkt. udføre efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 og 3 undtager henholdsvis erhvervsdrivende fonde og holdingselskaber, der i årsregnskabslovens forstand ikke er små holdingselskaber.

Erklæringsstandardens bestemmelser er uddybet i det vejledende afsnit A2, hvoraf fremgår: Udvidet gennemgang kan alene anvendes af virksomheder i klasse B.

Når tvivlen bringes op af Styrelsen, må det bero på reglen om, at praksis gældende for overliggende regnskabsklasser i årsregnskabsloven altid kan anvendes.

Konklusion

Især det vejledende afsnit A2 i Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard om udvidet gennemgang er præcis og efter min opfattelse uden fortolkningsmulighed, der berettiger anvendelse af udvidet gennemgang i regnskaber, der aflægges efter klasse A i årsregnskabsloven.

Standardens afsnit 2 beskriver endvidere hvilke regnskabstyper, revisor kan forsyne med en erklæring om udvidet gennemgang. Udover årsregnskaber kan erklæringen anvendes på perioderegnskaber, samt regnskaber og balancer, der kræves underlagt revision i henhold til selskabslovgivningen.

4. juli 2013

Carsten Rosenvinge
Partner, faglig chef og registreret revisor