Anvendt regnskabspraksis - skal eller skal ikke?
Underviser på brush-up kursus: Selv likvide midler skal omtales!

"Beskrivelsen skal koncentreres om de forhold, der er væsentlige for virksomheden"

Vi kan mærke, revisorerne skal i mål med efteruddannelsen inden nytår. Kursusaktiviteten kører i højeste gear – og det fører til en række spørgsmål i vores Hotline.

En del af dem handler om anvendt regnskabspraksis. Påstanden er, 'at alle regnskabslinjer skal omtales i anvendt regnskabspraksis – også likvide midler. Hvis der mangler beskrivelse i anvendt regnskabspraksis, og revisor ikke har afgivet forbehold for manglerne, får revisor en bøde'.

Jeg kan ikke genkende hverken påstanden eller bøde risikoen. Jeg er bekendt med, Revisortilsynet har påtalt manglende beskrivelse af anvendt regnskabspraksis i forbindelse med deres kontroller i efteråret 2013. Men det handler om ufravigelige krav, fx når afskrivningsperioden for immaterielle anlægsaktiver er mere end 5 år.

Overskriften "Beskrivelsen skal koncentreres om de forhold, der er væsentlige for virksomheden" er hentet i den kommenterede årsregnskabslov, kommentar 424 til paragraf 53.

Minimumskravene

Videre i samme kommentar anføres: "Stk. 2 angiver mindstekravene til oplysninger om anvendt regnskabspraksis, som en klasse B virksomhed skal opfylde".

Den nævnte kommentar 424 siger videre: "I almindelighed vil der ikke være tvivl om, hvilke metoder en virksomhed benytter ved måling af f.eks. likvide beholdninger i danske kroner. Hvor der ikke er mulighed for alternative metoder, og den anvendte metode uden tvivl er almindeligt kendt - navnlig hvis loven foreskriver den - er oplysning ikke nødvendig".

Hvad så med likvide midler?

Hvis vi, med likvide midler, mener et omsætningsaktiv indregnet i balancen – ja så fremgår svaret jo af citatet ovenfor. Mener vi derimod nederste linje i en pengestrømsopgørelse – ja så er der grund til at forklare og beskrive likvide midler i anvendt regnskabspraksis, der i sidstnævnte situation kan inkludere værdipapirer (omsætningsaktiver) og træk på kassekredit (kortfristet forpligtelse).

Flere muligheder

Derimod er det vigtigt at væsentlige regnskabsposter omtales, når:

  1. der er flere muligheder for indregning og/eller måling,
  2. årsregnskabsloven ikke klart regulerer indregningen/målingen for regnskabslinjen (fx omsætning, der er meget brancheafhængig),
  3. når specifikke krav skal opfyldes (fx § 53, stk. 2 nr. 1c: "Overstiger afskrivningsperioden for immaterielle anlægsaktiver 5 år, skal det oplyses og begrundes konkret og fyldestgørende").

Husk at forklare nettoomsætningen – også selvom den ikke er vist i resultatopgørelsen, der starter med Bruttofortjeneste.

Carsten Rosenvinge
Partner | Faglig chef | Registreret revisor