Historien om en revisionspåtegning
...der blev til en revisor erklæring

Udarbejdelse af revisors konklusion på et revideret regnskab er enten en videnskab eller et eventyr

'Når revisor har afsluttet en revision, skal revisor afgive en revisionspåtegning på regnskabet om det udførte arbejde og konklusionen herpå'. Citatet er fra revisorloven. I Erklæringsbekendtgørelsen er der tilføjet følgende: 'Revisor skal udforme erklæringerne og udtalelserne i et entydigt og let forståeligt sprog'.

Danske revisorer skal i den kommende tid skrive en række revisionspåtegninger efter de nye ISA standarder, som træder i kraft for regnskaber, hvis regnskabsår starter 15. december 2010 eller senere. ISA standarder er internationale standarder, som juridisk kommer i tredje lag. Loven er første lag og bekendtgørelsen andet lag.

Udtalelse om ledelsesberetningen og betingede overskrifter
H.C. Andersens eventyr 'Den grimme ælling' kommer uvilkårligt i tankerne, når man læser om påtegningen, der blev til en erklæring, da årsregnskabet opdagende det indeholdt en ledelsesberetning og nu var blevet til en årsrapport.

Focus IT leverer naturligvis alle 64 kombinationer i årsrapporten, når revisor genererer regnskabet. Men brugerne skal holde tungen lige i munden, når de bestiller konklusionen på revisionen.

Indeholder årsrapporten en ledelsesberetning skal sideoverskriften ændres fra 'Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet' til 'Den uafhængige revisors erklæringer' og overskriften 'Påtegning på årsregnskabet' tilføjes før det indledende afsnit. De samme ændringer indtræder, hvis revisor ser sig nødsaget til at afgive 'Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold'.

Indeholder årsrapporten både en ledelsesberetning og supplerende oplysninger vedrørende andre forhold udløses en ny overskrift: 'Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering'. Overskriften skal imidlertid ikke medtages i erklæringer, hvis de supplerende oplysninger vedrører forhold i regnskabet eller forståelse af revisionen.

Forbehold
Revisor skal skrive: 'Revisionen har ikke givet anledning til forbehold' - hvis det altså er tilfældet. Er der derimod baggrund for et forbehold, skal bemærkningen naturligvis ikke med. Afsnittet forinden justeres og der tilføjes nu to nye overskrifter: 'Forbehold' og 'Grundlag for konklusion med forbehold'. Sidstnævnte varierer dog alt efter hvilket forbehold, revisor ønsker at gøre. Der findes to varianter mere: 'Grundlag for afkræftende konklusion' og 'Grundlag for manglende konklusion'.

Konklusion
Overskriften på konklusionsafsnittet varierer fra 'Konklusion' på påtegningen uden forbehold til modeller, der er afstemt efter underoverskriften i forbeholdsafsnittet.

Mulige kombinationer udgør altså 64. Hertil kommer varianter med pengestrømsopgørelser, IFRS regler, koncernregnskaber og forvaltningsrevision.

Konklusionen må med et let omskrevet H.C. Andersen udtryk være: Se, det er ganske enkelt.

Focus IT har udarbejdet en eksempelsamling efter årsregnskabsloven, som kan downloades fra kundeområdet på websiden.